Правила и услови за продажба

Сите цени на веб страницата crafts.mk се изразени во денари. По успешно направена нарачка, на Вашата е-маил адреса ќе добиете електронска порака со сите детали за Вашата нарачка.

Начинот на плаќање е во готово во нашите простории или наплата со картичка на нашата веб страница. За Вашето плаќање добивате документ со фискална сметка.

Сите производи можат да се заменат во рок од 15 дена, доколку производот не е добро направен или се случи оштетување за кое Вие не сте виновни. Доколку Вие го оштетите производот ние не сме обврзани да направиме замена за истиот.

Со користење на услугите на веб страницата crafts.mk, Вие се согласувате со правилата и условите за продажба кои се јавно објавени. Crafts.mk не превзема одговорност доколку корисникот не ги прочитал сите јавно доставни информации на оваа веб страница.

Crafts.mk го задржува правото за промена на цените на производите без претходна најава на корисниците. Доколку има измени на правилата и условите за продажба.

При креирање на нарачка, задолжително Внесете точни податоци за контакт и адреса за испорака.